Tech­nisch Engels

Per­fect Engels in een tech­ni­sche func­tie

Waar­om Lexi­con?
 • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
 • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
 • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • Op loca­tie, online & hybri­de
 • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Tech­nisch Engels

Per­fect zake­lijk Engels in een tech­ni­sche func­tie

Deze func­tie­ge­rich­te trai­ning Tech­nisch Engels is gericht op professionals. Engels is de meest gebruik­te taal in het bedrijfs­le­ven. Ben je actief bij een tech­nisch bedrijf of in een tech­ni­sche func­tie en wil je leren hoe jouw schrijf­vaar­dig­heid en/of spreek­vaar­dig­heid kunt ver­be­te­ren? Onze trai­ners hel­pen je graag bij het ver­be­te­ren van jouw tech­nisch Engels, zodat de tek­sten die je schrijft en de mon­de­lin­ge uit­leg die je geeft, maar voor één uit­leg vat­baar zijn.

Na deze trai­ning kun je met zelf­ver­trou­wen jouw Engels­ta­li­ge klan­ten en collega’s te woord staan. De trai­ning is prak­tisch en direct toe­pas­baar.

Jouw trai­ner is een (near) nati­ve spea­ker.

Om suc­ces­vol aan deze trai­ning deel te nemen beschik je over ken­nis van de taal op MBO-niveau (Euro­pees niveau B1).

Doel­groep

Ben je werk­zaam in een tech­ni­sche omge­ving of in de ICT? En wil je jouw ken­nis graag op inter­na­ti­o­naal niveau kun­nen inzet­ten? Dan is de trai­ning Tech­nisch Engels een goe­de aan­vul­ling op jouw ken­nis van de Engel­se taal.

Trai­nings­in­houd

De trai­ning is gericht op situ­a­ties op de werk­plek. Zo ben je er zeker van dat de trai­ning opti­maal aan­sluit op jouw wen­sen. Func­ti­o­ne­le gram­ma­ti­ca en com­mer­ci­ë­le woor­den­schat zijn een belang­rijks onder­deel van de trai­ning.

De vol­gen­de onder­de­len kun­nen aan de orde komen:

 • tech­ni­sche instruc­ties, arti­ke­len en manu­als
 • uit­leg geven over appa­ra­tuur en test­re­sul­ta­ten
 • een tech­nisch geo­ri­ën­teerd tele­foon­ge­sprek voe­ren;
 • brie­ven, e‑mail, berich­ten en rap­por­ta­ges
 • tech­ni­sche woor­den­schat: indu­stri­ë­le pro­ces­sen, vei­lig­heids­as­pec­ten, sto­rin­gen,
 • meet­in­stru­men­ten, pro­ces­be­schrij­vin­gen

Ook inte­res­sant

Cur­sus Zake­lijk Engels
E‑mailen in het Engels
Tele­fo­ne­ren in het Engels
Busi­ness Mee­tings in het Engels
HR gesprek­ken in het Engels

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief