3F Exa­men­trai­ning Luis­te­ren & Lezen

Extra voor­be­rei­ding nodig op 3F taal­toet­sen?

Naast de 3F toet­sing voor IKK (spre­ken, gesprek­ken voe­ren, en luis­te­ren) biedt Lexi­con ook een 3F Exa­men­trai­ning Lezen & Luis­te­ren aan voor de kinderopvang. Deze exa­men­trai­ning is bestemd voor mede­wer­kers die zich extra wil­len voor­be­rei­den op de 3F luis­ter- en/of lees­toet­sen of mede­wer­kers die zich extra moe­ten voor­be­rei­den na een niet behaal­de toets.

Er zijn twee manie­ren waar­op mede­wer­kers de 3F Exa­men­trai­ning kun­nen vol­gen:

  • Indi­vi­du­eel door mid­del van e‑modules via onze online-leer­om­ge­ving
  • Work­shop die op loca­tie of afstand (Teams) plaats­vindt. Deze work­shop is bestemd voor een groep van maxi­maal 10 per­so­nen

Onze aan­pak

E‑modules
De online leer­om­ge­ving bestaat uit twee modu­les:

  • Modu­le 1 is erop gericht de mede­wer­kers inzicht te geven in ver­schil­len­de luis­ter- en/of lees­stra­te­gie­ën. Hoe luis­ter je naar of hoe lees je een tekst, hoe ga je om met meer­keu­ze­vra­gen?
  • Modu­le 2 gaat in op het vin­den van de hoofd­ge­dach­te, hoofd- en bij­za­ken, menin­gen, fei­ten en stel­lin­gen. Deze modu­le wordt onder­steund door video-frag­men­ten en tek­sten. De opge­da­ne ken­nis wordt direct getoetst.

Heb­ben uw mede­wer­kers na het vol­gen van deze e‑modules nog vra­gen of zijn er toch nog ondui­de­lijk­he­den? Dan kun­nen zij na het vol­gen van deze modu­les tij­dens een online ses­sie bij één van onze trai­ners terecht met hun vra­gen.

Incom­pa­ny | op afstand work­shop

De work­shop duurt 2 dag­de­len van 2.5 uur, met een tus­sen­pe­ri­o­de van een week. Uw mede­wer­kers leren zich goed voor te berei­den op het erken­de TOA Exa­men Luis­te­ren & Lezen 3F van Bureau ICE. In de 3F Exa­men­trai­ning kinderopvang wordt pre­cies nage­gaan wat de mede­wer­kers echt moe­ten weten en hoe de vra­gen in elkaar zit­ten. De inhoud van de work­shop komt over­een met de e‑modules.

Door zowel de e‑modules als de work­shop zul­len mede­wer­kers met een gerus­ter gevoel aan de toets begin­nen. Deze werk­wij­ze ver­groot het zelf­ver­trou­wen van de mede­wer­ker met als gevolg bete­re resul­ta­ten!